Co tydzień nawet 50 PLN w wirtualne poniedziałki STS

Niespodzianka! Od dziś poniedziałki będą naprawdę udane.

W STS cotygodniowe Wirtualne Sportowe poniedziałki

Od dziś w każdy poniedziałek nowość dla Graczy STS. Grając sporty wirtualne możesz odebrać nawet 50 złotych! Sprawdź szczegóły naszej akcji.

Wejdź na stronę bukmachera STS lub zainstaluj najnowszą wersję aplikacji z systemem Android. Wrzuć na swój kupon przynajmniej jedno wydarzenie ze sportów wirtualnych, zagraj za minimum 10 złotych pięć kuponów, a jeśli nie wejdą zwrócimy Ci na konto nawet 50 złotych

 

Wrzuć na kupon wydarzenie ze sportów wirtualnych, zagraj za minimum 10 PLN pięć kuponów, a jeśli nie wejdą zwrócimy Ci nawet 50 złotych na konto bonusowe.

Wirtualne poniedziałki w STS Co tydzień odbierz nawet 50 PLN

 • Na czym polega akcja?

Gracz w trakcie trwania akcji ma za zadanie dokonać zawarcia zakładu (SOLO lub AKO) z wykorzystaniem środków z konta depozytowego, ze stawką wynoszącą co najmniej 10 PLN i z kursem minimalnym 1.50. Gracz musi dokonać zawarcia zakładów z uwzględnieniem co najmniej jednego wydarzenia z oferty Sportów Wirtualnych. Do udziału w akcji branych jest wyłącznie pięć pierwszych zakładów zawartych przez Gracza.

 • Co powinienem zrobić, aby otrzymać bonus?

Gracz jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 10 PLN za każdy z pięciu pierwszych zakładów, które spełniły warunki akcji i które zostały rozliczone jako przegrane. W ramach jednej akcji Gracz może otrzymać maksymalnie pięć doładowań bonusowych, czyli w sumie 50 PLN.

 • Jakie kupony nie są brane pod uwagę w akcji?

W akcji nie zostaną uwzględnione zakłady MAXIKOMBI oraz zakłady wypłacone z wykorzystaniem usługi CASHOUT oraz zakłady STS Bezpieczny.

 • Kiedy przyznawane są bonusy?

Organizator dokona weryfikacji zawartych zakładów i przyznania bonusu najpóźniej do pięciu dni roboczych od danego poniedziałku.

 • Jakiej wysokości bonus mogę otrzymać?

Gracz może otrzymać na konto bonusowe maksymalnie 50 PLN w ramach jednej akcji.

 • Co w sytuacji, gdy na swoim koncie bonusowym mam aktywne środki?

Pamiętaj, że konto bonusowe można zasilić kolejnym otrzymanym voucherem w momencie gdy poprzedni bonus zostanie w całości wykorzystany lub wszystkie zawarte za niego zakładu zostaną rozliczone. Jeśli masz aktywne środki na koncie bonusowym wykorzystaj je zanim doładujesz swoje konto bonusem z akcji Wirtualne poniedziałki.

 • Jak wypłacić otrzymany bonus?

W celu wypłaty środków bonusowych należy wykonać obrót na trzykrotność otrzymanej kwoty bonusu. Otrzymując 20 PLN bonusu należy dokonać obrotu na koncie bonusowym na kwotę 60 PLN. Do obrotu zaliczają się stawki tylko z wygranych kuponów z kursem całkowitym nie mniejszym niż 1.91. Po spełnieniu warunków środki zostaną przypisane do konta depozytowego skąd będą mogły zostać wypłacone lub przeznaczone na dalszą grę.

 • Do kiedy trwa akcja?

Akcja trwa od dnia 05.02.2018 do 31.12.2018 w każdy poniedziałek tygodnia. Kupony, biorące udział w akcji muszą zostać rozliczone w każdy poniedziałek do 23:59.

Wirtualne poniedziałki w STS Co tydzień odbierz nawet 50 zlotych

 

REGULAMIN AKCJI „WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI”
z dnia 05.02.2018r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą
„WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI” zwanej dalej „Akcja”.
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy
2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem” lub „STS”.
3. Akcja odbywa się na stronie internetowej należącej do Organizatora pod adresem www.sts.pl oraz w
aplikacji mobilnej strony internetowej Organizatora na systemy Android lub iOS na zasadach opisanych
w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
4. Klient może wziąć udział w Akcji wyłącznie z użyciem najnowszych wersji aplikacji mobilnych: iOS do
pobrania z https://itunes.apple.com/pl/app/sts-online/id904595321?l=pl&mt=8 oraz Android do
pobrania z android.sts.pl lub https://android.sts.pl/cpgn1/. Wersję posiadanej aplikacji można
sprawdzić w menu bocznym aplikacji, po przewinięciu na dół.
5. Prawa i obowiązki Organizatora i Klientów określone są wyłącznie w Regulaminie oraz we właściwych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Podlegają również zasadom określonym w
Regulaminie Internetowych Zakładów Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanym dalej
„Regulaminem Gry”). Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
6. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2016.471 z późn. zm.)
7. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl.
8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
9. Akcja trwa od dnia 05.02.2018r. do 31.12.2018 w każdy poniedziałek tygodnia.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest klientem
Organizatora (zwana dalej „Klientem”) oraz posiada internetowe konto do zawierania zakładów
wzajemnych założone zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”).
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem Klienta do
jego przestrzegania oraz oświadczeniem, iż Klient spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Akcji.

§ 3 Zasady
1. Klienci uprawnieni są do otrzymania bonusu po spełnieniu łącznie wszystkich wymogów wynikających
z § 2 oraz określonych w niniejszym paragrafie.
2. Klient w trakcie trwania Akcji ma za zadanie dokonać zawarcia zakładu (SOLO lub AKO)
z wykorzystaniem środków z konta depozytowego, ze stawką wynoszącą co najmniej 10,00 zł.
3. Klient musi dokonać zawarcia zakładu z uwzględnieniem co najmniej jednego wydarzenia z oferty
Wirtualnych Sportów. Na AKO mogą znaleźć się również inne wydarzenia spoza oferty Wirtualnych
Sportów, z zastrzeżeniem, iż przynajmniej jedno wydarzenie musi obejmować Wirtualne Sporty.
4. W Akcji nie zostaną uwzględnione zakłady zawarte za stawkę niższą niż 10,00zł lub zakłady z kursem
ogólnym wynoszącym mniej niż 1,50 w momencie rozliczenia lub zakłady, które nie obejmują
przynajmniej jednego z wydarzeń z oferty Wirtualnych Sportów.
5. Do udziału w akcji branych jest wyłącznie pięć pierwszych zakładów zawartych przez Klienta z kursem
ogólnym wynoszącym nie mniej niż 1,50 w momencie rozliczenia. Każdy z tych zakładów musi zawierać
przynajmniej jedno wydarzenie z oferty Wirtualnych Sportów.
6. W Akcji nie zostaną uwzględnione zakłady MAXIKOMBI oraz zakłady wypłacone z wykorzystaniem
usługi CASHOUT oraz zakłady STS Bezpieczny.
7. W Akcji nie są brane pod uwagę zakłady rozliczone przez Organizatora jako zwrot. W przypadku
zakładów z częściowym zwrotem, brane pod uwagę są wyłącznie zakłady, których kurs ogólny po
rozliczeniu wyniesie co najmniej 1,50.
8. Zakłady zawarte przez Klienta muszą zostać rozliczone w dany poniedziałek najpóźniej do godziny
23:59 oraz muszą zostać rozliczone jako przegrane.
9. Organizator dokona weryfikacji zawartych przez Klienta zakładów i przyznania bonusu najpóźniej do
pięciu dni roboczych od danego poniedziałku.
10. Klient jest uprawniony do otrzymania doładowania bonusowego w kwocie 10,00 zł na bonusowe
Konto STS z wyłącznym przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora za każdy z pięciu
pierwszych zakładów, które spełniły warunki Akcji danego poniedziałku i które zostały rozliczone jako
przegrane.
11. Klient może otrzymać w ramach Akcji maksymalnie pięć doładowań bonusowych, czyli łącznie
maksymalnie 50,00 zł.
12. Otrzymany bonus z przeznaczeniem na zawieranie zakładów u Organizatora nie może zostać
wykorzystany do zawarcia Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz MAXIKOMBI.
13. Aby saldo konta bonusowego zostało przeniesione na konto depozytowe, klient musi w terminie 120
dni od zasilenia konta bonusowego, dokonać na koncie bonusowym zawarcia i poprawnego
wytypowania dowolnych zakładów (z wyłączeniem Zakładów Specjalnych – „HIT DNIA” oraz
MAXIKOMBI) za łączną stawkę odpowiadającą trzykrotności otrzymanego bonusu, z minimalnym
kursem całkowitym wynoszącym 1,91. Do obrotu nie zaliczają się kupony wypłacone jako cash-out.
14. Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani żądania do
otrzymania równowartości bonusu w gotówce.
15. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 13 powyżej pozostała kwota bonusowa zostanie
przypisana do Konta STS z możliwością dalszej gry lub wypłaty.

§ 4 Reklamacje
1. Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na adres
e-mail: kontakt@sts.pl z tytułem „WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI” w terminie 14 dni od danego
poniedziałku.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, uzasadnienie reklamacji oraz login Konta STS.
3. Reklamacje Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie przez komisję składającą się z 3 przedstawicieli
Organizatora, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na
reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§ 5 Odpowiedzialność
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Klienta nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta
na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzaną
Akcją, w szczególności wyłonienia osób uprawnionych do otrzymania bonusu, przyznania bonusu,
udokumentowania przebiegu Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji.
2. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, żądać ich poprawienia oraz
zmiany.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.

§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.02.2018r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Klienta z Akcji na dowolnym jej etapie oraz wycofania
bonusu lub też pobrania od Klienta opłaty manipulacyjnej do wysokości udzielonego bonusu w
następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta na
potrzeby uzyskania doładowania bonusowego nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Klienta lub grupę Klientów, które z powodu
tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują Klientowi lub grupie Klientów
zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Klienta zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu Gry lub przepisów
obowiązującego prawa w związku z prowadzoną Akcją;
e) podjęcia przez Klienta ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Klient podjął działania
mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub fałszowanie danych;

Graj o nagrody typując Wirtualne Sporty w Fortunie

Jesteś fanem Wirtualnych Sportów?

Lubisz rywalizację?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Fortuna wraca z kolejną promocją. Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o wysokiej jakości walizki marki Witchen i Titan!

Weekend to doskonały moment, by sprawdzić się w typowaniu wirtualnych rozgrywek. Wielkie emocje i szybkie rozstrzygnięcia gwarantują Wirtualne Sporty w Fortunie. Wszystkich fanów tego typu zakładów zapraszamy do wzięcia udziału w promocji, w której do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Gracze, których kupony znajdą się gronie najlepszych, zostaną nagrodzeni:

 • miejsca 1-10 otrzymają biznesowe torby podróżne z miejscem na laptopa marki Titan
 • miejsca 11-20 otrzymają walizki kabinowe marki Witchen

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w promocji? Zasady są banalnie proste.

W terminie od 02.02.2017 do 04.02.2017 włącznie postaw online lub poprzez aplikację mobilną co najmniej 10 kuponów z zakładami zawartymi na Wirtualne Sporty, za kwotę min. 2 PLN brutto i kursem minimalnym 1,6.

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna plus bonus 400 zł

Po zakończenia promocji wyłonimy 20 najlepszych kuponów* spośród wszystkich uczestników konkursu.

Przy wyborze najlepszych kuponów pod uwagę będzie brany pod uwagę następujący wzór: suma stawek x suma kursów x suma wydarzeń na kuponie

20 graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik, otrzyma nagrody

*liczą się tylko kupony AKO i SOLO

Zapraszamy do gry i życzymy wysokich wygranych!

Typuj Wirtualne Sporty w Fortunie i graj o nagrody

Regulamin sprzedaży premiowej „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody”
obowiązujący od dnia 02.02.2018 r. do 04.02.2018

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej FORTUNA, prowadzonej pod nazwą „Obstawiaj
Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” zwanej dalej promocją.
1.2 Organizatorem promocji „Obstawiaj Wirtualne Sporty i graj o super nagrody” jest FORTUNA
online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455,
zwana dalej także Organizatorem.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1 W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2 Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów zawierających zakłady
wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1 Promocja trwa od dnia 02.02.2018 r. do 04.02.2018 włącznie.
3.2 Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efrotuna.pl i/lub
poprzez aplikację mobilną
3.3 Aby wziąć udział w promocji należy:
3.3.1 w dniach od 02.02.2018 r. do 04.02.2018 włącznie zawrzeć poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub poprzez aplikację mobilną Fortuny co najmniej 10 zakładów na
Wirtualne Sporty, na oddzielnych kuponach, każdy za min. 2 PLN Brutto i z
minimalnym kursem 1,6.
3.4 Spośród wszystkich kuponów zawartych na Wirtualne Sporty przez graczy biorących udział w
promocji zostanie wybranych 20 najlepszych kuponów.
3.5 Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem: suma stawek zawartych
w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x
suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
3.6 20 graczy, których zakłady uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru,
otrzyma nagrodę rzeczową (patrz punkt 3.8). Jeden Gracz może uzyskać wyłącznie jedną
nagrodę.
3.7 Liczą się tylko kupony AKO i SOLO, postawione na Wirtualne Sporty poprzez stronę
www.efortuna.pl i/lub aplikację mobilną Fortuny
3.8 20 najlepszych kuponów zostanie nagrodzonych według poniższego schematu:
3.8.1 miejsca od 1 do 10 otrzymają biznesowe torby podróżne marki Titan
3.8.2 miejsca od 11 do 20 otrzymają walizki kabinowe marki Witchen
3.9 Promocja zostanie rozliczona w dniu 06.02.2018
3.10 Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu ze zwycięzcą, zostaną przesłane do
wskazanego przez zwycięzcę punktu przyjmowania zakładów
3.11 Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 20-stki, zostaną powiadomieni o
wygranej drogą mailową lub telefonicznie
3.12 W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od
dnia wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza
pierwszą 20-tką.
3.13 W przypadku braku możliwości kontaktu ze zwycięzcą (po 3-krotnej próbie), nagroda
zostanie przekazana osobie, której kupon zajął dalsze miejsce, poza pierwszą 20-stką
3.14 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.15 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody rzeczowej na środki pieniężne lub
inną nagrodę rzeczową.
3.16 Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą
e-mail promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania
informacji o uzyskaniu nagrody.
3.17 W przypadku jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez gracza ze wskazanego przez niego
punktu przyjmowania zakładów w terminie 60 dni od dnia wskazania przez gracza punktu
przyjmowania zakładów, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1 Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w
terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3 Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1 Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Promocji jest Organizator.
5.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo
z Promocją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa do uzyskania nagrody, wydania
nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Promocję, rozpatrzenia ew.
reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.
5.3 Graczowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem
przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.4 Graczowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych
osobowych niezgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922 t.j.).
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Zasady promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.2 Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją,
mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.3 Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

W LV BET ponad 5000 PLN na Olimpijską formę

Zbierają punkty  w zabawie “Olimpijska forma w LV BET!”

 

 1. Od  6.02.2018 do 25.02.2018 Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 w LV BET!

Poczuj olimpijską rywalizację z innymi graczami i graj o pulę nagród ponad 5000 PLN!

Typuj wydarzenia z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 na LV BET i walcz o główną nagrodę 1500 PLN !

Tylko zakłady i dyscypliny z ZIO 2018 liczą się do rankingu.

 1. “Zasady”

W konkursie bierzesz udział obstawiając po prostu zakłady.  Punkty do klasyfikacji będą naliczane w następujący sposób:

 • Punkty za wygrane zakłady: kurs x stawka x ilość selekcji
 • Punkty za przegrane zakłady: stawka x ilość selekcji
 1. “Nagrody”

Nagrody: Pula nagród to ponad 5000 PLN!

Ranking generalny:

Olimpijska forma w LVBET - w puli nagród ponad 5000 PLN

Nagrody:

 • Miejsce 1: 1500 PLN
 • Miejsce 2: 750 PLN
 • Miejsce 3: 500 PLN
 • Miejsca 4-5: 200 PLN
 • Miejsca 6-10: 150 PLN
 • Miejsca 11-15: 100 PLN
 • Miejsca 16-35: 50 PLN

20 pln BEZ DEPOZYTU W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH lv bet

 

Czas trwania promocji: od 6.02.2018 8:00 do 25.02.2018 23:59. 

 1. Gracze zbierają punkty obstawiając zakłady z wydarzeń Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018, według zasady zaprezentowanej w punkcie 2 regulaminu.
 2. Wygrany zakład jest premiowany punktami liczonymi według wzoru: kurs x stawka x ilość selekcji, przegrany zakład jest premiowany punktami liczonymi według wzoru: stawka x ilość selekcji.
 3. Wszyscy gracze stawiający zakłady w okresie trwania promocji automatycznie kwalifikują się do uczestnictwa w promocji.
 4. W promocji biorą udział jedynie zakłady za środki własne.
 5. W przypadku tej samej ilości punktów, gracz z wyższą sumą wygranych zakładów zajmie wyższe miejsce w rankingu.
 6. Ranking jest aktualizowany co poniedziałek.
 7. Przedział nagród głównych od 50 PLN do 1500 PLN jest widoczny obok rankingu generalnego.
 8. Kwota wygranej nagrody musi być obrócona przynajmniej jeden (1) raz w terminie do 30 dni od momentu jej przyznania, z ostatecznym kursem minimalnym 1.75.
 9. Nagrody zostaną dodane do kont graczy w dniu 26.02.2018 do godziny 17:00 CET.
 10. LV BET zastrzega sobie prawo zamknięcia konta gracza oraz konfiskaty środków w przypadku dowodu oszustwa lub nadużycia.
 11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie decyzje podjęte przez LV BET są rozstrzygające.

 

W LV BET na Powrót Ekstraklasy dodatkowo do wygrania 300 PLN

Znasz ruchy transferowe drużyn z Ekstraklasy?

Wiesz która ekipa się wzmocniła i jak radziła sobie w ostatnich sparingach?

To będzie dla Ciebie dobra zabawa w LV BET:

ZASADY PROMOCJI:

Od 05.02 do 12.02 2018 postaw zakład kombi za minimum 20 PLN składający się tylko z meczów 22. kolejki Ekstraklasy

WYGRAJ DODATKOWE 300 PLN!

Gracz z najwyższym wygranym kursem kuponu kombi otrzyma bonus 300 PLN, drugie miejsce to bonus 200 PLN, trzecie to bonus 100 PLN. Kupon kombi składać się musi z minimum 3 meczów 22. kolejki Ekstraklasy (9-12.02.18).

Powrót Ekstraklasy - w LVBET dodatkowo do wygrania 300 PLN

Warunki i zasady:

 1. W promocji biorą udział zakłady kombi na spotkania 22. kolejki Ekstraklasy w dniach 09.02.2018 – 12.02.2018, zawarte w LVbet pomiędzy 05.02.2018 0:01, a 12.02.2018 17:59 CET.
 2. Zakłady kombi kwalifikujące się do promocji muszą spełnić następujące warunki: zakład kombi tylko na mecze 22. Kolejki Ekstraklasy, zakłady przedmeczowe, minimum 3 zdarzenia na kuponie, kupon wygrany.
 3. Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 20 PLN.
 4. Minimalny kurs kuponu kombi pozwalający na udział w promocji to 1.50.
 5. W konkursie można używać wyłącznie środków własnych.
 6. Selekcje rozliczone jako “Zwrot”, po kursie 1.00 oraz „half won„, nie biorą udziału w promocji.
 7. Trzech użytkowników z wygranymi kuponami o najwyższym kursie całkowitym otrzyma bonus 300 PLN za 1-sze miejsce, bonus 200 PLN za miejsce 2-gie i bonus 100 PLN za miejsce 3-cie.
 8. Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, minimalny kurs 1.75.
 9. Czas na obrót bonusem to 30 dni, od momentu jego dopisania do konta.
 10. Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 13.02.2018 do godziny 17:00 CET.
 12. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.
 13. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

20 pln BEZ DEPOZYTU W ZAKŁADACH BUKMACHERSKICH lv bet

Bonus piłkarski 250 PLN w LV BET na ligi europejskie

Promocja piłkarski bonus 250 PLN w LV BET

ZASADY PROMOCJI:

1. Postaw KUPON KOMBI w LV BET na minimum 3 mecze w 1. ligach: angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej lub włoskiej za minimum 10 PLN

2. Stań do walki na wygrane kursy!

Gracz z najwyższym wygranym kursem kuponu kombi otrzyma bonus 250 PLN!

Kupony muszą spełniać wymagania: postawione w trakcie trwania promocji, kupony kombi z minimum 3 selekcjami, kupon przedmeczowy, kupon wygrany, selekcje tylko na mecze 1. lig: angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej. Kupony mogą zawierać przykładowo 3 selekcje tylko z jednej ligi lub z różnych wymienionych lig.

Gracze z najwyższymi wygranymi kursami kuponów kombi otrzymają bonus, szczegóły w tabeli poniżej.

Nagrody:

MIEJSCE GRACZ KURS KUPONU BONUS
1 250 PLN
2 200 PLN
3 150 PLN
4 100 PLN
5 50 PLN
6 50 PLN
7 50 PLN
8 50 PLN
9 30 PLN
10 20 PLN

Nagrody zostaną przyznane graczom w dniu 06.02.2018, do godz. 17:00 CET.

Piłkarski bonus 250 PLN w LV BET na ligi europejskie

Regulamin promocji:

1. W promocji biorą udział zakłady kombi na spotkania w dniach 02.02.2018 – 05.02.2018, zawarte na lvbet.pl pomiędzy 01.02.2018 0:00, a 05.02.2018 23:59 CET.
2. Zakłady kombi kwalifikujące się do promocji muszą spełnić następujące warunki: zakład kombi z minimum 3 selekcjami, kupon przedmeczowy, kupon wygrany, selekcje tylko na mecze 1. ligi angielskiej, 1. ligi hiszpańskiej, 1. ligi francuskiej, 1. ligi niemieckiej, 1. ligi włoskiej.
3. Kupony mogą zawierać przykładowo 3 selekcje tylko z jednej ligi lub z różnych wymienionych powyżej lig.
4. Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 10 PLN.
5. Minimalny kurs kuponu kombi pozwalający na udział w promocji to 1.50.
6. W konkursie można używać wyłącznie środków własnych.
7. Dziesięciu użytkowników z wygranymi kuponami o najwyższym kursie całkowitym otrzyma bonusy: 250 PLN za 1-sze miejsce, bonus 200 PLN za miejsce 2-gie, 150 PLN za miejsce 3-cie, miejsce czwarte 100 PLN, miejsca 5-8 bonus 50 PLN, miejsce 9-te bonus 30 PLN, miejsce 10-te bonus 20 PLN.
8. Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, min. kurs 1.75.
9. Czas na obrót bonusem to 30 dni, od momentu jego dopisania do konta.
10. Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
11. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 6.02.2018 do godziny 17:00 CET.
12. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.
13. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.
14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

W LV BET bonus 400 PLN na Puchar Świata w Zakopanem

Stawiaj zakłady w LV BET na konkursy Pucharu Świata w Zakopanem i zgarnij dodatkowy bonus 400 PLN!

 

W konkursie bierzesz udział stawiając zakład w LV BET na zawody Pucharu Świata w Zakopanem (27-28.01). Pięciu graczy z najwyższym iloczynem kursu i stawki (kurs x stawka) otrzyma nagrody.

Gracz z najwyższym iloczynem kursu i stawki otrzyma na swoje konto bonus 400 PLN, drugie miejsce to bonus 200 PLN, trzecie to bonus 100 PLN, miejsce czwarte oraz piąte miejsce to bonus 50 PLN.

MIEJSCE NAGRODA NAZWA UŻYTKOWNIKA
1 400 PLN
2 200 PLN
3 100 PLN
4 50 PLN
5 50 PLN

Bonus 400 PLN na Puchar Świata w Zakopanem w LV BET

REGULAMIN PROMOCJI

1.W promocji biorą udział zakłady na konkursy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem w dniach 27-28.01.2018, zawarte na lvbet.pl w dniach 24.01.2017 10:00 – 28.01.2018 22:00.

2.Zakłady kwalifikujące się do promocji muszą spełniać następujące warunki: zakład pojedynczy lub kombi, zakład wygrany, zakład tylko na selekcje Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem.

3.Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 20 PLN.

4.W konkursie można używać tylko środków własnych.

5.Pięciu użytkowników z najwyższym iloczynem stawki i kursu otrzyma bonus. Bonus 400 PLN za 1-sze miejsce, bonus 200 PLN za miejsce 2-gie, bonus 100 PLN za miejsce 3-cie, bonus 50 PLN za miejsce 4-te oraz miejsce 5-te.

6.Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.

7.Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.

8.Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9.Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 29.01.2018, do godziny 17:00 CET.

10.LV BET zastrzega sobie prawo zamknięcia konta gracza oraz konfiskaty środków w przypadku dowodu oszustwa lub nadużycia.

11.Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.

12.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

Darmowe 20 PLN bez depozytu w LV BET na zakłady bukmacherskie

Mistrzostwa Świata w Lotach – Bonus 10 PLN w LV BET

Postaw kupon Kombi w LV BET na MŚ w lotach i odbierz bonus 10 PLN!

Wygrany zakład kombi na MŚ w Lotach to bonus 10 zł w Poniedziałek!

Aby otrzymać bonus 10 PLN na swoje konto w Poniedziałek musisz postawić kupon kombi na selekcje MŚ w Lotach Narciarskich za minimum 20 PLN 

Kupon kombi musi spełniać warunki: selekcje tylko na MŚ w Lotach Narciarskich, kurs minimalny 2.00, minimalna liczba selekcji: 3, stawka minimalna 20 PLN, kupon wygrany.

Bonus 10 PLN zostanie dopisany do konta gracza w Poniedziałek 22.01 do godziny 17:00.

Mistrzostwa Świata w Lotach Bonus 10 PLN

Regulamin promocji “Mistrzostwa Świata w Lotach Bonus 10 PLN”.

 1.  Czas trwania promocji: 18.01.2018 0:01 CET – 21.01.2018 23:59 CET.
 2.  Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).
 3.  W promocji automatycznie biorą udział gracze, którzy w czasie trwania promocji postawili zakład kombi składający się z minimum 3 zdarzeń, stawką minimalną zakładu 20 PLN, kursem minimalnym kuponu 2.00. Kupon musi posiadać selekcje tylko na Mistrzostwa Świata w Lotach w dniach 20-21.01.2018.
 4.  Bonus 10 PLN będzie przysługiwał graczom, którzy postawią zakład kombi spełniający warunki promocji i zakład ten zostanie rozliczony jako wygrany.
 5.  Aby otrzymać bonus, minimum 3 selekcje z kuponu muszą być rozliczone jako “wygrane”. Selekcje rozliczone jako “Zwrot”, po kursie 1.00, nie biorą udziału w promocji.
 6.  Bonus 10 PLN dodany zostanie do konta gracza w poniedziałek 22.01.2018 do godziny 17:00.
 7.  Na jednego gracza przysługuje tylko jeden bonus w promocji.
 8.  Minimalna stawka kuponu, pozwalająca wziąć udział w promocji to 20 PLN.
 9.  Kurs minimalny kuponu kombi: 2.00, zakłady systemowe nie biorą udziału w promocji.
 10.  W promocji biorą udział tylko środki własne gracza. Wykorzystanie środków bonusowych nie będzie upoważniało do otrzymania zwrotu.
 11.  Wszystkie postawione zdarzenia, które będą znajdowały się na kuponie, muszą zostać zakończone, a ich wyniki opublikowane do zakończenia promocji.
 12.  Zakłady wykluczające się nie biorą udziału w promocji.
 13.  Środki bonusowe pojawią się na koncie w momencie, gdy wszystkie poprzednie środki bonusowe zostaną wykorzystane.
 14.  Przyznany bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.
 15.  W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.
 16.  Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość.
 17.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

Darmowe 20 PLN bez depozytu w LV BET na zakłady bukmacherskie

Bonus 500 PLN w LV BET na Mistrzostw Europy 2018 w Piłce Ręcznej

Mistrzostw Europy 2018 w Piłce Ręcznej – Bonus na zakłady LIVE!

Zgarnij dodatkowo w LVbet nawet 500 PLN!

ZASADY KONKURSU:

1. Postaw NA ŻYWO zakłady składające się tylko z meczów fazy zasadniczej i finałowej Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2018, które odbędą się w dniach 18.01 – 28.01;

2. WYGRAJ DODATKOWE 500 PLN!

Gracz z najwyższym wygranym kursem otrzyma bonus 500 PLN, drugie miejsce to bonus 300 PLN, trzecie to bonus 200 PLN, czwarte 100 PLN, piąte 80 PLN.

Nagrody:

MIEJSCE NAGRODA NAZWA UŻYTKOWNIKA
1 500 PLN
2 300 PLN
3 200 PLN
4 100 PLN
5 80 PLN

Nagrody zostaną przyznane graczom w dniu 29.01.2018

Bonus 500 PLN w LV BET na Mistrzostw Europy 2018 w Piłce Ręcznej

REGULAMIN PROMOCJI

Promocja dotyczy zakładów zawartych na stronie lvbet.pl od fazy zasadniczej do finału Mistrzostw Europy 2018 w Piłce Ręcznej (Czas trwania promocji: od 18.01 godz. 8:00 CET do 28.01 godz. 22:00 CET).

1.W promocji biorą udział zawarte na żywo zakłady na mecze fazy zasadniczej i finałowej Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2018, które odbędą się w dniach 18.01 – 28.01.2018.

2.Zakłady kwalifikujące się do promocji muszą spełniać następujące warunki: zakład na żywo, selekcje tylko na spotkania Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 2018 w dniach 18.01 – 28.01.2018.

3.Minimalna stawka zakładu pozwalająca na udział w promocji to 10 PLN.

4.W konkursie można używać tylko środków własnych.

5.Pięciu użytkowników z najwyższymi zwycięskimi kursami otrzyma bonus: 500 PLN za 1-sze miejsce, bonus 300 PLN za miejsce 2-gie, bonus 200 PLN za miejsce 3-cie, bonus 100 PLN za miejsce 4-te, bonus 80 PLN za miejsce 5-te.

6.Bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.

7.Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.

8.Każdy użytkownik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9.Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową, a nagrody zostaną dodane do kont graczy w dn. 29.01.2018, do godziny 17:00 CET.

10.LV BET zastrzega sobie prawo zamknięcia konta gracza oraz konfiskaty środków w przypadku dowodu oszustwa lub nadużycia.

11.Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET.

12.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

Darmowe 20 PLN bez depozytu w LV BET na zakłady bukmacherskie

Nowość w MULTIKOZAKU LV Bet

MULTIKOZAK w LVBET z nowością! Teraz kombi z 4 selekcjami = bonus 7,5%!

Postaw kupon kombi składający się z 4 zakładów, a do wygranych LVbet doda Ci plus 7 i pół procenta

 • za kupon z 5 zakładami dodamy do wygranych + 10%,
 • za kupon z 6 zakładami dodajemy do wygranych +15%;
 • za kupon kombi z 7 zakładami, dodajemy do wygranych +20%,
 • a za kupony kombi z 8 lub więcej selekcjami, dodajemy aż +25%!

Stawka minimalna 10 PLN, kurs minimalny kuponu 3.00, zakłady z jednego tygodnia (od poniedziałku 00:01 do niedzieli 23:59).

Masz wygrany kupon z jednego tygodnia, spełniający powyższe wymagania?

Wyślij go na nasz adres promocje@lvbet.pl, a we wtorek bukmacher doda do Twojego konta bonus, maksymalnie 1 000 PLN.

Nowość w MULTIKOZAKU LV Bet

Warunki i zasady:

1. Czas trwania promocji: 31.07.2017 12:00 CET – 31.03.2018 23:59 CET.

2. Oferta skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników (18+).

3. W promocji biorą udział zarejestrowani gracze lvbet.pl, którzy postawili zakład kombi składający się z minimum 4 zdarzeń, stawką minimalną zakładu 10 PLN, kursem minimalnym kuponu 3.00.

4. Wysokość bonusu będzie uzależniona od ilości selekcji w wygranym kuponie kombi wedle zasady: 4 zakłady – dodane +7,5% wygranych z zakładu, 5 zakładów – dodane zostanie +10% wygranych z zakładu, 6 zakładów – dodane zostanie +15% wygranych z zakładu, 7 zakładów – dodane zostanie +20% wygranych z zakładu, 8 lub więcej zakładów – dodane zostanie +25% wygranych z zakładu.

5. Bonus wypłacony będzie tylko w sytuacji jeżeli zgłoszony do promocji kupon będzie wygrany.

6. W promocji biorą udział zakłady kombi postawione w ciągu jednego tygodnia (od poniedziałku 00:00 do niedzieli 23:59).

7. Gracz zobligowany jest do wysłania numeru kuponu kwalifikującego się do promocji na adres mailowy promocje@lvbet.pl do poniedziałku do godziny 15:00.

8. Dodatkowy bonus maksymalnie do 1 000 PLN wypłacony zostanie we wtorek do godziny 17:00. Bonus wypłacony będzie za kupony kwalifikujące się do promocji z poprzedniego tygodnia, wysłane przez gracza w terminie wskazanym w punkcie 7. regulaminu.

9. W danym tygodniu na jednego uczestnika przypada tylko jeden bonus za kupon wysłany na promocje@lvbet.pl jako pierwszy.

10. Minimalna stawka kuponu, pozwalająca wziąć udział w promocji to 10 PLN.

11. Kurs minimalny kuponu kombi: 3.00, zakłady systemowe nie biorą udziału w promocji.

12. W promocji biorą udział tylko środki własne gracza. Wykorzystanie środków bonusowych nie będzie upoważniało do otrzymania bonusu.

13. Sporty wirtualne nie są zaliczane do obrotu bonusem.

14. Wszystkie postawione zdarzenia, które będą znajdowały się na kuponie, muszą zostać zakończone, a ich wyniki opublikowane przed końcem tygodnia (niedziela 23:59).

15. Zakłady wykluczające się nie biorą udziału w promocji.

16. Selekcje rozliczone jako “Zwrot”, po kursie 1.00 oraz „half won”, nie biorą udziału w promocji. O wysokości bonusu decydować będzie ilość wygranych selekcji na kuponie.

17. Środki bonusowe pojawią się na koncie w momencie, gdy wszystkie poprzednie środki bonusowe zostaną wykorzystane.

18. Przyznany bonus podlega 3-krotnemu wymogowi obrotu, po minimalnym kursie 1.75.

19. Ważność bonusu to 30 dni, od momentu jego przyznania.

20. W przypadku próby wyłudzeń lub nadużyć promocji, LV BET zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika.

21. Powyższe warunki mają zastosowanie wraz z regulaminem LV BET. LV BET rezerwuje sobie prawo do zmiany warunków oraz terminu trwania promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, przy czym zastosowane zmiany mają skutek wyłącznie na przyszłość.

22. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszystkie decyzje podjęte przez LV BET zostaną uznane za ostateczne.

LV BET kontynuuje współpracę z Arką Gdynia

Firma LV BET Zakłady Bukmacherskie przedłużyła umowę z klubem piłkarskim Arka Gdynia.

Umowa została zawarta do końca bieżącego sezonu. LV BET nadal będzie widoczny na bandach LED, materiałach brandingowych na stadionie przy ulicy Olimpijskiej, stronie internetowej klubu oraz w mediach społecznościowych jako Oficjalny Sponsor Arki Gdynia.

Obie strony są zadowolone z przedłużenia umowy:

Jesteśmy zadowoleni z przebiegu dotychczasowej współpracy, dlatego też zdecydowaliśmy się przedłużyć kontrakt na rundę wiosenną. Mamy nadzieję, że dalsze wspólne działania przyniosą korzyści dla klubu, jak i również dla marki LV BET. Życzymy Arce wielu sukcesów
w nadchodzącej rundzie rozgrywkowej.” – powiedział Łukasz Kieza, Country Manager LV BET.

Prezes Arki Gdynia Wojciech Pertkiewicz :

Dziękujemy za zaufanie. Także wierzę w to, że nasze działania w 2018 roku przyniosą korzyści dla klubu oraz dla marki LV BET. Obie strony gwarantują także kibicom, że emocji w 2018 roku nie zabraknie! .”

LV BET kontynuuje współpracę z Arką Gdynia

 

LV BET Zakłady Bukmacherskie zaplanował działania skierowane do kibiców Arki Gdynia, które będą miały na celu dostarczać wiele emocji oraz rozwijać to, co łączy wszystkich kibiców — pasję do sportu.

LV BET to dynamicznie rozwijająca się marka na rynku bukmacherskim angażująca się
w rozwój różnych dyscyplin, wspierając m.in. Wisłę Kraków, Widzew Łódź, Piasta Gliwice, Wisłę Płock, czy CEV EUROVOLLEY POLAND 2017, a także serwis internetowy Łączy Nas Pasja. Od listopada 2017 roku firma jest również Oficjalnym Partnerem PlusLigi i Ligi Siatkówki Kobiet.